e-mail: office@dcc.md

telefon: 022-23-86-95

Regulament ///

I. TEZE GENERALE

 1. Întreprinderea municipală Direcţia construcţii capitale (în continuare întreprinderea) este constituită. în baza deciziei Primăriei municipiului Chișinău nr. 27/15 din24.08.95.

 2. Întreprinderea este persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea sa economică în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la activitatea de antreprenori at şi întreprinderi”, alte Legi ale Republicii Moldova, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile şi dispoziţiile Primăriei municipiului Chişinău, cu prezentul Regulament.

 3. Scopul fondării întreprinderii municipale Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău utilizarea complexă şi raţională a investiţiilor în construcţiile capitale.

 1. Sarcinile primordiale ale întreprinderii sunt :

  • Elaborarea mecanismului şi aplicarea în practică a acestuia în vederea acumulării şi gestionării investiţiilor pentru efectuarea construcţiilor capitale.

  • Crearea băncii de ipotecă, a bursei municipale de investiţii capitale şi a agenţiei acumularea investiţiilor străine.

  • Utilizarea raţionala a forţelor de muncă şi a mijloacelor de producţie ale antreprenorilor municipiului Chişinău.

  • Organizarea construcţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de tendor pentru executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie-montaj

 2. Prezentul Regulament este . elaborat în conformitatecu Regulamentul-model al întreprinderii municipale aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 387 din 06.07.94. 

 II. DENUMIREA ŞI ȘEFUL ÎNTREPRINDERII                                                                                

 1. Denumirea deplină a întreprinderii:

 • Întreprinderea municipală Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău.

 1. Denumirea abreviată a întreprinderii :

 • D.C.C. a Primăriei municipiului Chişinău.

 1. Întreprinderea are ştampilă rotundă cu stema Republicii Moldova şi denumirea în limba de stat.

 2. Sediul întreprinderii:

 • oraşul Chişinău, str.3I August 1989, nr. IOO.

 

III FUNCŢIILE ÎNTREPRINDERII

 • Funcţiile de bază ale întreprinderii sunt :

 • acumularea investiţiilor, inclusiv a celor străine, de la întreprinderi şi organizaţii de stat, întreprinderi bazate pe autogestiune, alte persoane juridice şi fizice, de la agenţii economici din străinătate ;

 •  exercitarea funcţiilor de beneficiar la construcţia de    locuinţe, obiectivelor de menire social-culturală,   comunală, drumurilor, trecerilor subterane, diferitor întreprinderi industriale în conformitate cu Planul general de dezvoltare social-economică a municipiului Chişinău ;

 • organizarea antreprizei pe baza de concurs nemijlocit cu organizaţiile de construcţii-montaj şi conlucrarea cu ele la construcţia diferitor obiective ;

 • determinarea surselor de finanţare şi utilizarea investiţiilor acumulate;

 • întocmirea programului de adrese ale obiectivelor care urmează să fie construite ;

 • executarea comenzilor de construcţie din însărcinarea Primăriei municipiului Chişinău, folosind resursele bugetului republican, municipal, credite şi alte resurse ;

 • analizarea activităţii din ramura construcţiei a municipiului

 • producerea şi realizarea diferitor articole, semifabricatelor, utilajului pentru construcţii şi asigurarea populaţiei cu mărfuri de larg consum ;

 • organizarea, prestarea serviciilor de mediere şi de transportare ;

 • asigurarea cu resurse tehnico-materiale, utilaj, materie primă, carburanţi, tehnologii, etc. pentru folosirea efectivă a capacităţilor de producţie;

 • desfăşurarea activităţii economice externe în domeniul construcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare ;

 • acumularea datelor iniţiale pentru proiectare şi construcţie, perfectarea autorizaţiilor pentru construcţia diferitor obiective ;

 • participarea în cadrul Comisiilor de stat pentru recepţionarea obiectivelor definitivate din municipiu ;

 • organizarea târgurilor, concursurilor, licitaţiilor, acţiunilor de tendor pentru lucrări de proiectare şi construcţie ;

 • controlul şi supravegherea tehnică privind executarea lucrărilor de proiectare şi construcţie ;

 • recepţionarea creditelor acordate pentru proiectare şi construcţie;

 • întreprinderea poate efectua şi alte activităţi speciale numai cu acordul Primăriei municipiului Chişinău.

IV. DREPTURILE ÎNTREPRINDERII

 • Pentru asigurarea activităţii sale indicate în articolul 3 al prezentului Regulament, întreprinderea este învestită cu următoarele drepturi :

 • încheierea tranzacţiilor, procurarea acţiunilor şi hârtiilor de valoare, patrimoniale şi nepatrimoniale, reclamarea şi participarea ca persoană terţă în judecată şi arbitraj ;

 • stabilirea în contracte a adaosurilor la preţ, tarife pentru serviciile oferite de întreprindere, aprobarea în modul stabilit a preţurilor comerciale, contractuale şi libere pentru producţia realizată;

 • angajarea la muncă şi concedierea lucrătorilor în baza de contract, conform legislaţiei în vigoare;

 • stabilirea formei, sistemului de remunerare a muncii din diverse venituri ;

 • primirea şi transmiterea banilor, inclusiv în valută convertibilă, hârtiilor de valoare, documentelor de la persoane juridice şi fizice atât în republică, cât şi peste hotarele ei,inclusiv din băncile republicane şi de peste hotare, cu dreptul de a schimba mijloacele băneşti şi valută străină conform cursului stabilit ;

 • elaborarea şi aplicarea tehnologiilor noi în producţie;

 • întreprinderea nu poarta răspundere pentru obligaţiunile statului, precum şi statul nu poartă răspundere pentru obligaţiunile întreprinderii.

V. MIJLOACELE ÎNTREPRINDERII ŞI ACTIVITATEA ECONOMICA-FINANCIARA

 • întreprinderea posedă mijloace fixe şi circulante, a căror valoare este indicată în bilanţ şi formează fondul ei statutar, care este proprietate municipală, precum şi patrimoniul căpătat în urma activităţii economice.

 • Averea întreprinderii se foloseşte în exclusivitate în interesele ei şi, fără permisiunea Primăriei _municipiului Chişinău, se interzice darea ei în folosinţă altor persoane fizice sau juridice.

 • Sursele veniturilor de la activitatea întreprinderii sunt :

 • veniturile de la obiectivele care se construiesc din contul mijloacelor de participare prin cotă, transferate diferitor întreprinderi şi organizaţii în baza contractelor;

 • veniturile de la construirea blocurilor locative care aparţin cooperativelor pentru construcţii de locuinţe;

 • veniturile de la perfectarea soluţiilor în documentaţia de proiect şi deviz în procesul construirii obiectivelor;

 • veniturile de la prestarea serviciilor de supraveghere tehnică la construcţia diferitor obiective, complectarea organizaţiilor cu utilaj în baza contractelor încheiate în modul stabilit;

 • veniturile din contul adaosurilor la preţ conform calculelor din costul utilajului, materialelor şi diferitor articole,cu excepţia celor procurate din contul resurselor bugetare destinate pentru construirea obiectivelor municipale;

 • veniturile de la activitatea comercială, inclusiv servicii export-import cu prezenta licenţei, de la activitatea de comerţ-achiziţie, servicii de mediere, fabricarea diferitor articole din domeniul construcţiei, servicii sociale, inclusiv de leasing, servicii de transportare;

 • veniturile de la serviciile de acumulare a datelor iniţiale pentru proiectare, de expertiză a proiectelor, serviciile de mediere la proiectarea obiectivelor în baza contractelor încheiate cu diferiţi agenţi economici;

 • veniturile de la realizarea apartamentelor, blocurilor locative, obiectivelor de menire socială, construitei pentru vânzare, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 565 din 07.09.93.

 • veniturile de la desfăşurarea diferitor tipuri de activitate, prevăzute în prezentul Regulament şi care nu contravin legislaţiei în vigoare.

  • Sursele financiare ale întreprinderii municipale le alcătuiesc veniturile de la realizarea obiectivelor construite din contul mijloacelor bugetare şi investiţiile agenţilor economici prevăzute în calculele de deviz.

  • Veniturile întreprinderii, cu excepţia cheltuielilor legate de activitatea de bază, sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

  • Beneficiul întreprinderii, după achitarea impozitelor şi altor plăţi in buget, rămâne la dispoziţia ei şi nu poate fi sustrasă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Întreprinderea în mod independent îşi determină modul de folosire a veniturilor.

  • întreprinderea dispune de balanţă autonomă, cont de decontare, conturi curente pentru finanţarea construcţiilor capitale din contul bugetului republican sau cel orăşenesc, pentru finanţarea blocurilor locative cooperatiste din contul creditelor bancare, pentru finanţarea diferitor obiective din contul investiţiilor acumulate de la agenţii economici.

VI. EVIDENŢA şi CONTROLUL

 • întreprinderea raportează în modul stabilit datele evidenţei statistice, operative şi contabile ale activităţii sale.

 • Controlul activităţii economico-financiare a întreprinderii este executat de fondator prin intermediul organelor financiare de stat, de a căror competenţă ţine revizia şi controlul activităţii întreprinderii.

 • Persoanele oficiale ale întreprinderii municipale poartă răspundere juridică pentru încălcarea cerinţelor Regulamentului.

  VII. Administrarea întreprinderii

 • Administrarea întreprinderii este efectuată în conformitate cu Regulamentul ei de către conducătorul acesteia, pe care îl numeşte şi îl eliberează din funcţie Primăria municipiului Chişinău. Şeful întreprinderii prezintă periodic dări de seamă Primăriei municipiului Chişinău.

 • Şeful întreprinderii :

 • gestionează patrimoniul întreprinderii şi poartă, răspundere personală pentru obligaţiile contractuale ale întreprinderii;

 • încheie contracte individuale de munca cu lucrătorii întreprinderii;

 • emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru toţi angajaţii întreprinderii;

 • organizează pregătirea şi reciclarea cadrelor, numeşte,transferă şi concediază lucrătorii întreprinderii, stimulează şi aplică sancţiuni administrative;

 • aprobă structura şi schema de încadrare ale întreprinderii;

 • stabileşte obligaţiile de serviciu ale locţiitorilor şi specialiştilor întreprinderii;

 • stabileşte sistemul şi mărimea plăţii de remunerare a muncii, aprobă regulamentul de premiere;

 • încheie tranzacţii şi întocmeşte acte juridice, eliberează procuri, deschide conturi în bancă.

VIII. Reorganizarea şi lichidarea întreprinderii

 • Întreprinderea îşi încetează activitatea în cazurile reorganizării (comasării, integrării, divizării, separării, transformării )sau lichidării ei în baza deciziei Primăriei municipiului Chişinău în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 • întreprinderea se consideră reorganizată sau lichidată de la data introducerii modificărilor respective în Registrul Comercial de Stat.